Právny servis ZDARMA

       Pred každou realizáciou obchodu preverujeme kompletný právny stav  nehnuteľností - či nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným právom, vecným bremenom, predbežným opatrením súdu, rozhodnutím exekútora atď.

Vždy preverujeme, či doklad totožnosti predávajúceho alebo kupujúceho nie je evidovaný ako odcudzený.

       Pri každom jednom obchode uprednostňujeme bezpečnosť. Žiadny obchod u nás nevzniká za každú cenu, a klientom v zmysle ustanovení zákona  297/2008 poskytujeme podľa § 10 základnú starostlivosť a zároveň podľa § 15 odmietame realizovať obchod, ktorý javí znaky nečestných, neférových a klamlivých znakov.

                Základnými a samozrejmými právnymi službami sú:

  •  vyhotovenie kúpnych, darovacích a iných zmlúv, vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v expresnom termíne
  • geometrické plány a znalecké posudky
  • kompletný právny servis na katastrálnom úrade