Stavebný dozor

        Spoločnosť LP company s.r.o., Zvolen, ponúka kontrolný a odborný dozor v odbore stavebníctva. V rámci investičných,  developerskych, stavebných projektov a stavieb vám  ponúkame odborný stavebný dozor s dlhoročnými skúsenosťami.

Spoločnosť ponúka vyškolený stavebný dozor s odborným zameraním:

        Stavebný dozor je fyzická osoba vykonávajúca dozornú, resp. kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb. Register je verejný zoznam, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Každá odborne spôsobilá osoba zapísaná v registri má pridelené registračné číslo, ktoré sa uvádza v preukaze odbornej spôsobilosti a na pečiatke. Stavebný dozor pri svojej činnosti používa na osvedčovanie pravosti písomností odtlačok svojej pečiatky (okrúhlej) a vlastnoručný podpis.